Ministerul Economiei - ME - Ordin nr. 1384/2022 din 13 octombrie 2022

Ordinul nr. 1.384/3.963/2.019/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 

În vigoare de la 31 octombrie 2022 până la 18 mai 2023, fiind înlocuit prin Ordin 531/2023;

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1052 din 31 octombrie 2022. Formă aplicabilă la 18 mai 2023.

    Nr. 1.384/3.963/2.019 

    Ministerul Economiei 
    Ministerul Finanţelor 
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (2) lit. d) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 

    ministrul economiei, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale emit următorul ordin: 

   Art. 1. -   Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 2. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


p. Ministrul economiei,
Mihai-Ion Macaveiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat

ANEXĂ  

    MINISTERUL ECONOMIEI 
    Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. 
    Sediul/Adresa: Bumbeşti-Jiu 
    Cod unic de înregistrare: RO 14373832 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022
 


- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Propuneri rectificare 2022
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 93.393
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 92.293
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 1.100
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 93.060
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 91.960
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 40.721
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 1.815
C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 46.424
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 30.139
C1 ch. cu salariile 12 26.764
C2 bonusuri 13 3.375
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 15.313
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 292
C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 680
D. alte cheltuieli de exploatare 18 3.000
2 Cheltuieli financiare 19 1.100
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 333
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0
2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25
V PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-RD.25), din care: 26 333
1 Rezerve legale 27 17
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 316
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30
5 Alte repartizări prevăzute de lege 31
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)) ≥ 0 32
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35
b) - dividende cuvenite bugetului local 36
c) - dividende cuvenite altor acţionari 37
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 0
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40
a) cheltuieli materiale 41
b) cheltuieli cu salariile 42
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44
e) alte cheltuieli 45
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 65.095
1 Alocaţii de la buget 47 0
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 65.095
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 823
2 Nr. mediu de salariaţi total 51 753
3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 5.178
4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **) 53 4.057
5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 192
6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) 55 159
7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 57 996,4
9 Plăţi restante 58 84.450
10 Creanţe restante 59 220

   *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 
   **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2